i n t r a s t a t

  Intrastat - nejčastěji kladené otázky

Co se rozumí sledovaným obdobím?
Sledovaným obdobím se myslí kalendářní měsíc, ve kterém začal pohyb odeslaného zboží nebo skončil pohyb přijatého zboží, o němž jsou vykazovány údaje do Intrastatu. Prakticky to znamená kalendářní měsíc, v němž bylo zboží fyzicky přijato příjemcem nebo odesláno odesilatelem. Sledovaným obdobím může být také kalendářní měsíc, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty pro toto zboží za předpokladu, že tento měsíc je shodný s měsícem zahájení pohybu odeslaného nebo ukončení pohybu přijatého zboží nebo se jedná o měsíc následující.


Jaký přepočítací kurz se bude používat při přepočtu cizí měny na Kč?
Kurz, který se používá pro přepočet údajů o hodnotě zboží v cizí měně na koruny české, je zveřejňován na internetových stránkách Generálního ředitelství cel ( www.cs.mfcr.cz ) v oddíle „Informace CS“ v části „Informace pro deklaranty“ pod názvem „Kurzovní lístek pro výpočet cla“ nebo přímo ve zvláštním oddíle označeném na záložce (vlevo od loga celní správy) názvem „Kurzovní lístky“ v části „Kurzovní lístek pro výpočet cla a zde pod názvem „Měsíční kurzy pro výpočet cla, ostatních poplatků a Intrastatu“. Kurzy označené jako „Kurzy spec.“ se pro účely Intrastatu, stejně jako kurzy denní nebo roční, nepoužívají. Kurzy pro přepočet hodnot vykazovaných do Intrastatu jsou totožné s kurzy pro přepočet hodnot v cizí měně na koruny české uváděných do celních prohlášení (JSD) a používají se vždy tak, jak jsou zveřejněny, to znamená v rozsahu se třemi desetinnými místy.

U kurzů zveřejněných na internetových stránkách GŘC je vyznačena i jejich platnost. Vzhledem k možné, i když zřejmě mimořádné a neočekávané změně výše kurzu v průběhu kalendářního měsíce, a k daným termínům vyhlášení takové změny, je tato platnost stanovena vždy jen na několik dní, většinou na jeden týden. Pro účely Intrastatu se používá vždy ten příslušný kurz, který je uveden na internetových stránkách GŘC v den, kdy je třeba ho použít pro přepočet nebo stanovení fakturované nebo statistické hodnoty s ohledem na evidenci údajů o zboží, při průběžném nebo konečném vyhotovení výkazu pro Intrastat apod.

Pro údaje uváděné do výkazu pro Intrastat se vždy musí použít přepočítací kurz platný pro stejné sledované období, za které jsou vykazována data v příslušném výkazu. Proto při vyhotovování výkazu až počátkem měsíce následujícího po sledovaném období, je nutné používat kurz zveřejněný na internetových stránkách GŘC s platností pro poslední den měsíce, který byl sledovaným obdobím. Je-li třeba použít přepočítací kurz v souvislosti s následnou opravou hodnotových údajů ve výkazu pro Intrastat, který byl již předán celnímu úřadu, použije se kurz platný poslední den sledovaného období, za které je oprava prováděna nebo kurz, který byl použitý pro přepočet údajů na opravovaném výkazu, nejedná-li se o opravu z důvodů použití chybného kurzu.


Zahrnuje se zušlechťovací styk do statistiky Intrastat ?
Ano, zušlechťovací styk se zahrnuje. Po vstupu do Evropské unie není zboží Společenství odesílané nebo dodávané ke zpracování pod celním dohledem, ale podléhá vykazování. Odeslání/přijetí zboží ke zpracování je rozlišeno v odstavci povaha transakce kódy 4 a 5 na rozdíl od přímého nákupu/prodeje označovaného kódem 1.


Jaká hodnota se vykazuje při odeslání zboží po jeho zušlechtění ?
Pokud jde o odeslání zboží po jeho zušlechtění, opravě či údržbě, musí vykazovaná hodnota obsahovat hodnotu zboží přijatého k zušlechtění, opravě nebo údržbě, a tato se musí zvýšit o hodnotu zpracovatelské operace (zušlechtění, opravy, údržby) a o hodnotu případných přidaných přídavků. Fakturovaná hodnota je v těchto případech vlastně celková hodnota z faktury zvýšena o fakturovanou cenu, která byla vykázána při přijetí zboží k zušlechtění.


Jak se vykazuje fakturovaná hodnota ?
Podrobné vysvětlení vykazování fakturované hodnoty s četnými příklady lze nalézt pro odeslání v části 6.2.6. na straně 23 a pro přijetí v části 7.2.6. na straně 36 Příručky pro Intrastat CZ, kterou naleznete na adrese www.czso.cz .


Jak se vykazuje statistická hodnota ?
Podrobné vysvětlení vykazování fakturované hodnoty s četnými příklady lze nalézt pro odeslání v části 6.2.7. na straně 25 a pro přijetí v části 7.2.7. na straně 38 Příručky pro Intrastat CZ kterou naleznete na adrese www.czso.cz .


Kde se dají najít doplňkové měrné jednotky?
Ke kterým zbožovým kódům KN patří které kódy měrných jednotek je vyznačeno v celním sazebníku Společenství, který je zveřejněn na internetových stránkách GŘC na adrese www.cs.mfcr.cz nebo je uvedeno na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz v části „Intrastat“ jako číselník označený „cis_kn8.txt“. jako číselník označený „cis_merj.txt“ je zde zveřejněn i seznam kódů v celním sazebníku Společenství používaných doplňkových měrných jednotek.


Jak vyplnit zemi původu v případě, že původ zboží není znám ?
V případech, kdy původ zboží není znám, třeba proto, že ho odesílatel příjemci nesdělil, ani není informace o původu uvedena na přijímaném zboží nebo je známa pouze skutečnost, že zboží pochází z určitého seskupení zemí (například z EU), uvede se do sloupce 3 výkazu nebo do kolonky 34a JSD namísto kódu státu původu kód státu odeslání (opíše se údaj ze sloupce 2 výkazu nebo kolonky 15a JSD).


Jak požádat o zjednodušené vykazování přijetí nebo odeslání nových kompletních průmyslových celků ?
Žádost o zjednodušený postup při zařazování komponentů přijímaného nebo odesílaného kompletního průmyslového celku se podává písemně na adresu „Český statistický úřad, odbor statistiky zahraničního obchodu, Na padesátém č. 81, 100 82 Praha 10“. Forma podání žádosti, která nepodléhá placení správního poplatku, není stanovena. V žádosti však musí být uvedeny údaje identifikující příslušnou zpravodajskou jednotku (název nebo jména a příjmení, adresa, daňové identifikační číslo), jméno a příjmení tzv. kontaktní osoby (fyzické osoby, která může za zpravodajskou jednotku podat vysvětlení k podané žádosti), předpokládané datumy, kdy bude zahájeno a kdy bude ukončeno odesílání nebo příjímání jednotlivých komponentů kompletního průmyslového celku, jeho popis, jeho předpokládanou fakturovanou hodnotu, z jaké země bude odesílán nebo z které země je přijímám a prohlášení, že se jedná o nový kompletní průmyslový celek. Z popisu kompletního průmyslového celku by mělo být zřejmé, z jakých hlavních částí se bude skládat a jaké bude jeho využití. Podrobnější informace naleznete v části 9.2. Průmyslové celky na straně 49 Příručky pro Intrastat CZ, kterou naleznete na adrese www.czso.cz .


Jak se vykazují obchodní vzorky ?
Obchodní vzorky, přístroje a zařízení pro pokusné účely a zboží k vyzkoušení, provedení analýzy nebo zkoušek jsou osvobozeny od uvádění do výkazů pro Intrastat pouze v případech, kdy jsou odesílány nebo přijímány pouze dočasně a s předpokladem, že budou z ČR zpět odeslány nebo budou zpět do ČR přijaty. Běžné obchodní vzorky i když přijímané nebo odesílané bezúplatně, nejsou-li vráceny zpět, se do výkazů pro Intrastat vykazují.


Vykazují se v Intrastatu vratné obaly ?
Do výkazů pro Intrastat se dále neuvádějí údaje o odeslání a přijetí vratných obalů, to je obalů určených ke zpětnému přijetí nebo zpětnému odeslání spolu se zbožím, které do nich bylo naplněno (zabaleno, na které bylo navinuto apod.) a obalů které jsou zpět odesílány nebo přijímány po jejich vyprázdnění, když předtím byly přijaty nebo odeslány spolu se zbožím. Mezi takové obaly se zahrnují i palety. Obaly odesílané nebo přijímané jako součást zboží, i když balné může být vyjádřeno na příslušné faktuře jmenovitě, jsou považovány za součást zboží, zvlášť se neoznačují kódy KN a jejich hodnota se zahrnuje do hodnoty odesílaného nebo přijatého zboží. Do Intrastatu by se zvlášť vykazovaly obaly zejména pokud by byly předmětem trvalého odeslání nebo přijetí při obchodu s nimi.


Jak se vykazují odeslané nebo přijaté náhradní díly pro opravy dopravních zařízení prováděných během cesty ?
Do Intrastatu se také nevykazují údaje o zboží přijatém nebo odeslaném jako součást dopravního prostředku, kontejneru nebo jiného dopravního zařízení v případech, kdy se stalo jejich součástí to znamená při opravách na dopravních prostředcích nebo zařízeních dočasně přijatých nebo odeslaných z důvodů provozování dopravy, při které se do Intrastatu nevykazují. V případě, že jsou dopravní prostředky a zařízení předmětem obchodní transakce, zejména jsou nakupovány nebo prodávány, musí se do Intrastatu vykázat.


Zahrnuje se zboží na konsignačních skladech?
Zboží, které má status EU a je přivezeno do České republiky za účelem uskladnění v tzv. konsignačním skladu (vlastníkem zůstává dodavatel z jiné členské země), musí být vykázáno v systému Intrastat jako přijaté zboží. Vyskladnění zboží z konsignačního skladu za účelem jeho ponechání v České republice se již v Intrastatu nevykazuje. Odeslání zboží z konsignačního skladu do jiné členské země do Intrastatu patří.


Zaznamenává se zboží k uskladnění na jiném než konsignačním skladu ?
Zboží dočasně odeslané nebo přijaté za účelem poskytnutí služby skladování do jiného než konsignačního skladu se do výkazů pro Intrastat zaznamenává pouze tehdy, má-li být doba uskladnění delší než jeden rok a označuje se kódem transakce „9“. Zboží určené na konsignační sklad, kam je umísťováno s předpokladem, že bude přímo z tohoto skladu dále prodáváno, se do výkazu pro Intrastat musí vykázat vždy, a to s kódem transakce „1“.


Jak se vykazuje přijatý nebo odeslaný reklamní materiál, návody k použití a ceníky ?
Z trvale odesílaného nebo přijímaného zboží se do Intrastatu nezaznamenávají například údaje o reklamním materiálu (věci určené výlučně k reklamnímu účelu), návodech k použití, nebo cenících pokud nejsou přímo předmětem obchodu, a také údaje o bezcenných či úmyslně znehodnocených vzorcích zboží.


Jak se vykazují údaje o nosičích informací do Intrastatu?
Nosiče informací (například CD-ROM, diskety, pásky, kazety, filmy, plány) i když se s nimi obchoduje jsou od vykazování do Intrastatu osvobozeny pouze tehdy, jsou-li vytvořeny přímo na objednávku zákazníka za účelem poskytnutí údajů a vždy, když nejsou předmětem obchodu nebo doplňují předchozí dodávku a není za ně požadována zvláštní úhrada (například při aktualizaci programů apod.). Údaje o odeslání nebo přijetí ostatních nosičů informací zejména těch, na nichž jsou nahrány audiovisuální nahrávky, filmy, programové vybavení apod. a jsou předmětem obchodu, se do výkazu pro Intrastat uvádějí.


Kdy se může malá zásilka vykázat pod kódem „99500000“ ?
Odesílané nebo přijímané zásilky zboží, jejichž fakturovaná hodnota nepřesáhne 6 000 Kč, je možno vykazovat souhrnně pod jedním zbožovým kódem „99500000“. Tímto způsobem lze vykazovat zboží pouze v případě, že celková hodnota zásilky (hodnota uvedená na faktuře) nepřesáhne 6 000 Kč, nikoli však v případě, že této částky nedosáhne u jedné zbožové podpoložky.